หน้าหลักระบบ ข่าวประชาสัมพันธ์ Blog กลุ่มความรู้(Cop) ถาม-ตอบ ที่พบบ่อย(FAQ)

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

กลุ่มที่ ๔ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มที่ ๔ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
  รายละเอียด วันที่ 7 มิ.ย. 2556 เวลา 10:24:37
การวิจัยชั้นเรียน
                                                                                                                                                                                                                                                                                       ผศ.ดร.จุมพต พุ่มศรีภานนท์                                                                                                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ             สวัสดีครับ  เป็นเวลานานมาพอสมควรแล้วที่เราได้ยินการพูดคุยในแวดวงของครู และ/หรือบุคลากรทางการศึกษา ถึงเรื่อง "การวิจัยชั้นเรียน" ครั้งล่าสุดในการประชุมอะไรสักอย่างหนึ่ง ก็ได้มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กันในด้านต่างๆ และมีการพูดถึงการวิจัยชั้นเรียน   ขณะนั้นมีสมาชิกในที่ประชุมท่านหนึ่งกล่าวว่า "ถามจริงๆเถอะ ว่าการวิจัยชั้นเรียนมันคืออะไรกันแน่ งานวิจัยประเภทงานวิจัยหน้าเดียว เป็นงานวิจัยชั้นเรียนหรือเปล่า  ถ้าผมอยากทำงานวิจัยชั้นเรียนบ้างจะต้องทำอย่างไร"    ตอนนั้นตัวผมเองในฐานะที่เป็นนักการศึกษาคนหนึ่ง ก็ให้รู้สึกแปลกใจว่า เราได้มีการพูดคุย การอบรม การส่งเสริมให้ครู และ บุคลากรทางการศึกษา ทำวิจัยชั้นเรียนกันมาเกือบสิบปี แต่ก็ยังมีผู้ที่ยังไม่เข้าใจว่าการวิจัยชั้นเรียนนั้นเป็นอย่างไรกันแน่ (หรือเป็นเพราะ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไม่นับเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ไม่รู้ซิครับ) โดยความรู้สึกส่วนตัวแล้ว ผมชื่นชมท่านสมาชิกในที่ประชุมท่านนั้น ที่ถามคำถามนี้ออกมาเป็นอย่างมาก เขากล้าถามในสิ่งที่ตนเองไม่รู้ โดยไม่วางมาด วางฟอร์ม ว่า "ฉันรู้แล้ว"(ทั้งๆที่จริงๆก็ไม่รู้เหมือนกัน) นับเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความกล้าหาญจริงๆครับ   และจากคำถามของสมาชิกท่านนั้นเอง…
  รายละเอียด วันที่ 28 มิ.ย. 2555 เวลา 14:04:18
บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน" ณ มทร.อีสาน 4 เมย. 55
  บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มที่ 4 (การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล “ราชมงคล.....บูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ” วันพุธ ที่ 4 เม.ย. 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 01703 ชั้น 7 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน …………………………………………………………………………………………………………………. 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ     แนวทางการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชน” และ “คุณธรรมนำความรู้”    ผู้นำเสนอ : ดร.ภควัฒน์ จันทร์ตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์   ปัจจุบันสังคมไทยประสบกับภาวะวิกฤตในหลายๆด้าน เหตุผลสำคัญส่วนหนึ่งเพราะผู้คนขาดคุณธรรม จริยธรรม จากประสบการณ์การเรียนการสอนและการพบปะกับสถานประกอบการต่างๆ มาหลายปีพบว่าสังคมและสถานประกอบการจำนวนมากต้องการบัณฑิตที่เป็นคนดี  มีคุณธรรม และรู้จักช่วยเหลือสังคม ไม่ใช่คนเก่งแต่ในวิชาความรู้เพียงอย่างเดียว การเรียนการสอนวิชาความรู้ในห้องเรียนจึงไม่เพียงพอ  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์…
  รายละเอียด วันที่ 7 มิ.ย. 2555 เวลา 21:29:56
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนที่จะนำเสนอนี้หากท่านลองฝึกคิดและทำตามไปทีละขั้นเชื่อมั่นว่าท่านจะได้งานวิจัย 1 เลือกปัญหาการวิจัย ปัญหาที่นำมาใช้ในการวิจัยพิจารณาได้จาก ปัญหา ที่เกิดกับตัวนักเรียน อาจจะเป็นปัญหาพฤติกรรมหรือปัญหาการเรียนรู้ ซึ่งครูสามารถค้นหาปัญหาเหล่านี้จากบันทึกท้ายแผนการสอน บันทึกผลการเรียน พอร์ตโฟลิโอ การสังเกต การพูดคุยกับเพื่อนครู ฯลฯ ปัญหา ที่เกิดระหว่างการจัดการ เรียน การสอน อาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม กระบวนการสอนของครู หรือการวัดประเมินผล เป็นต้น ปัญหาจากความต้องการของครูที่จะพัฒนาคุณภาพการสอนให้ดียิ่งขึ้น ใน ขั้นนี้ท่านอาจจะพบปัญหาหลายปัญหาซึ่ง ในการเลือกปัญหามาทำวิจัยนั้นควรเป็นปัญหาที่มีความสำคัญส่งผลต่อการเรียน รู้และความสำเร็จของนักเรียน เป็นปัญหาที่มีความต่อเนื่องคือถ้าไม่ได้รับการแก้ไขจะส่งผลต่อการเรียนรู้ ของนักเรียนในเรื่องอื่นๆ ตามมา เป็นปัญหาที่วิธีการเดิมๆ ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือครูสามารถดำเนินการวิจัยได้ด้วยตนเอง วิเคราะห์สภาพปัญหา ปัญหาที่เลือกว่าจะนำมาทำวิจัย ครูจะต้องศึกษาสภาพให้ละเอียดลงไปอีกว่ามีสภาพปัญหาอย่างไรบ้าง ปัญหาเกิดขึ้นกับเด็กทั้งชั้น หรือเด็กส่วนใหญ่หรือเด็กบางคน ตัวอย่าง ครูคณิตศาสตร์พบว่านักเรียนชั้น ม.2/4 จำนวน 30 คน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยในเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์…
  รายละเอียด วันที่ 31 พ.ค. 2555 เวลา 14:48:39
องค์ความรู้จากโครงการ วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
สรุปประเด็นภาพรวมของกลุ่ม เนื่องจากทางคณะกรรมการเครือข่ายการจัดการความรู้ของ 9 มทร. ต้องการให้มีการนำผลการเสวนาในวันนี้ไปใช้ในการจัดกิจกรรม KM ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในแต่ละ มทร. อย่างน้อย 2 ครั้ง และนำผลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสัมมนาประจำปีงบประมาณ 2555 ซึ่งคาดว่าจะจัดในปลายเดือนมกราคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา จันทรบุรีโปรโตคอล นิยาม KM ก.พ.ร.: การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์การมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด นิยามของ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ที่ใช้ในการเสวนา ปี 2554 หมายถึง การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ทำให้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนดีขึ้น และพัฒนาศักยภาพของผู้สอน สรุปรูปแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่ผ่านมาของแต่ละ มทร.  รูปแบบหรือแนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่ควรจะเป็น (Best Practice) ที่จะนำไปเป็นหัวข้อในการเสวนาย่อยของแต่ละ มทร. สร้าง Core    …
  รายละเอียด วันที่ 20 มี.ค. 2555 เวลา 16:09:44
ชื่อกลุ่มความรู้ : การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
หมวดหมู่ : งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
มทร :
ผู้ที่สร้างกลุ่ม :
วันที่ : วันที่ 20 มี.ค. 2555 เวลา 15:44:13
รายละเอียด :
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.