หน้าหลักระบบ ข่าวประชาสัมพันธ์ Blog กลุ่มความรู้(Cop) ถาม-ตอบ ที่พบบ่อย(FAQ)

ฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ AEC (2558)

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : ฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ AEC
COP ที่  4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : ฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ AEC โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9 “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21” (Community of Practice for Knowledge Management in the 21st century) ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่     http://www.kaewpanya.rmutl.ac.th/rmutkm/index.php/component/phocadownload/category/5-cop-4
  รายละเอียด วันที่ 30 มี.ค. 2559 เวลา 15:26:57
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ 9 มทร. +2 กลุ่มการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดผาลาด จ.เชียงใหม่
รายละเอียดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ AEC 
  รายละเอียด วันที่ 29 มี.ค. 2559 เวลา 09:36:31
ชื่อกลุ่มความรู้ : ฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ AEC (2558)
หมวดหมู่ : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มทร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้ที่สร้างกลุ่ม :
วันที่ : วันที่ 18 มี.ค. 2559 เวลา 17:13:06
รายละเอียด :
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.