หน้าหลักระบบ ข่าวประชาสัมพันธ์ Blog กลุ่มความรู้(Cop) ถาม-ตอบ ที่พบบ่อย(FAQ)

บทบาทของคณะต่อการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (2558)

การประกันคุณภาพการศึกษา:บทบาทของคณะต่อการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
COP ที่ 6  การประกันคุณภาพการศึกษา:บทบาทของคณะต่อการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9 “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21” (Community of Practice for Knowledge Management in the 21st century) ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่       http://www.kaewpanya.rmutl.ac.th/rmutkm/index.php/component/phocadownload/category/7-cop-6
  รายละเอียด วันที่ 30 มี.ค. 2559 เวลา 15:37:16
ชื่อกลุ่มความรู้ : บทบาทของคณะต่อการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (2558)
หมวดหมู่ : การประกันคุณภาพการศึกษา
มทร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้ที่สร้างกลุ่ม :
วันที่ : วันที่ 18 มี.ค. 2559 เวลา 17:14:09
รายละเอียด :
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.