หน้าหลักระบบ ข่าวประชาสัมพันธ์ Blog กลุ่มความรู้(Cop) ถาม-ตอบ ที่พบบ่อย(FAQ)

รายละเอียด


CoP 5 : การพัฒนากระบวนการทำงานของหน่วยงานสนับสนุน (การบริหารจัดการ)
อ่าน: 2076 ความคิดเห็น: 0   

      จากการจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ฯ “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน” ซึ่ง มทร.สุวรรณภูมิ เป็นเจ้าภาพจัดงานในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กุมภาพพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ศูนย์หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา การดำเนินกิจกรรมจะประกอบด้วย ๓ กิจกรรมหลัก คือ ๑) กิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน” ๒) การบรรยายทางวิชาการ โดยคุณดำรง พุฒตาล และ ๓) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย ๓.๑) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของชุมชน โดยให้ตัวแทนจากชุมชนที่แต่ละมหาวิทยาลัยดำเนินการมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ๓.๒) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา โดยให้นักศึกษาแต่ละมหาวิทยาลัยมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ในงานกิจการนักศึกษา และ ๓.๓) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ 7 CoP ดังที่ดำเนินการต่อเนื่องมาทุกปี

ซึ่งใน CoP 5 : การพัฒนากระบวนการทำงานของหน่วยงานสนับสนุน (การบริหารจัดการ) ปีนี้ มทร.ศรีวิชัยเป็นผู้รับผิดชอบในการ ลปรร. โดยมีหน่วยงานส่งผู้เข้าร่วมเสวนา ลปรร. ทั้งสิ้น ๘ หน่วยงานคือ มทร.ล้านนา มทร.กรุงเทพ มทร.ศรีวิชัย มทร.สุวรรณภูมิ มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.อีสาน มทร.พระนคร และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้สรุปประเด็นสำคัญในการ ลปรร. ในครั้งนี้ประกอบด้วย ๓ ประเด็นหลักคือ ด้านกระบวนการ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นการดำเนินงานตามหลัก PDCA โดยมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสำเร็จจากการสนับสนุนของผู้บริหาร การมีทีมงานที่ดี ความร่วมมือของบุคลากรจากทั้งภายใน/ภายนอก ....:-) Mind Map :-).....

หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ
มทร. :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  วันที่ 25 ส.ค. 2557 เวลา 09:43:06 Share
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.