หน้าหลักระบบ ข่าวประชาสัมพันธ์ Blog กลุ่มความรู้(Cop) ถาม-ตอบ ที่พบบ่อย(FAQ)

Chatchai Srisom

  Mind Map การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม” ณ มทร.ล้านนา 31 มกราคม 2550
  รายละเอียด วันที่ 22 ก.ค. 2558 เวลา 13:36:16
  การจัดการความรู้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การจัดการความรู้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย รศ. ดร.พินิติ รตะนานุกูล  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  รายละเอียด วันที่ 21 มิ.ย. 2556 เวลา 13:52:44
  1. ได้นำเอาความรู้ไปสกัด และนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน CoPs ชุมชนคนโชติเวช แล้ว มีประโยชน์มากๆ ครับ
      วันที่ 2 พ.ค. 2557 เวลา 14:22:03
  กลุ่มที่ ๘ การพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพ (QA)
กลุ่มที่ ๘ การพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพ (QA)
  รายละเอียด วันที่ 7 มิ.ย. 2556 เวลา 10:48:28
  กลุ่มที่ ๗ การบริหารจัดการ IT (สายสนับสนุนวิชาการ)
กลุ่มที่ ๗ การบริหารจัดการ IT (สายสนับสนุนวิชาการ) 
  รายละเอียด วันที่ 7 มิ.ย. 2556 เวลา 10:45:46
  กลุ่มที่ ๖ การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม
  รายละเอียด วันที่ 7 มิ.ย. 2556 เวลา 10:41:49
  กลุ่มที่ ๓ ระบบและกลไกพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ
กลุ่มที่ ๓ ระบบและกลไกพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ
  รายละเอียด วันที่ 7 มิ.ย. 2556 เวลา 10:37:04
  กลุ่มที่ ๕ การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
กลุ่มที่ ๕ การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
  รายละเอียด วันที่ 7 มิ.ย. 2556 เวลา 10:28:34
  กลุ่มที่ ๔ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มที่ ๔ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
  รายละเอียด วันที่ 7 มิ.ย. 2556 เวลา 10:24:37
  บันทึกการเล่าเรื่อง กลุ่ม ๑ กระบวนการจัดการเรียนการสอน ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน
กลุ่ม ๑ กระบวนการจัดการเรียนการสอน ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน
  รายละเอียด วันที่ 7 มิ.ย. 2556 เวลา 10:01:48
  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ 9 มทร. กลุ่มที่ 9 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่มที่ 9 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร   บันทึกการเล่าเรื่อง การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง   มทร.พระนคร การแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมไทยสู่ประชาคมอาเซียน   โดย นางสาวชุติมา สุดจรรยา   มทร.พระนคร After Action Review (AAR)                                  …
  รายละเอียด วันที่ 7 มี.ค. 2556 เวลา 14:01:05
  โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเปิดโลกเสรีสู่ประชาคมอาเซียน
  แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)   โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเปิดโลกเสรีสู่ประชาคมอาเซียน
  รายละเอียด วันที่ 14 ม.ค. 2556 เวลา 16:05:37
  โครงการเครือข่ายพลเมืองอาเซียนเพื่อการศึกษาและวิจัย
  แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)   โครงการเครือข่ายพลเมืองอาเซียนเพื่อการศึกษาและวิจัย
  รายละเอียด วันที่ 14 ม.ค. 2556 เวลา 16:03:49
  บูรณาการความรู้กับสังคมสร้างบรรจุภัณฑ์ชุมชนสู่อาเซียน
  แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)   บูรณาการความรู้กับสังคมสร้างบรรจุภัณฑ์ชุมชนสู่อาเซียน
  รายละเอียด วันที่ 14 ม.ค. 2556 เวลา 16:02:34
  โครงการ English Camp
  แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)   โครงการ  English  Camp
  รายละเอียด วันที่ 14 ม.ค. 2556 เวลา 16:00:07
  วิทยุชุมชนรายการ Go Inter ไปกับกองวิเทศสัมพันธ์
  แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)   วิทยุชุมชนรายการ Go Inter ไปกับกองวิเทศสัมพันธ์
  รายละเอียด วันที่ 14 ม.ค. 2556 เวลา 15:57:50
  โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร”
แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร”
  รายละเอียด วันที่ 14 ม.ค. 2556 เวลา 15:47:02
  การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน (บรูไน)
แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน (บรูไน)
  รายละเอียด วันที่ 14 ม.ค. 2556 เวลา 15:43:51
  สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ
มทร.พระนคร จัดทำวีดีโอ งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย เรื่อง สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ       เข้าถึงได้ทาง  http://mmd.rmutp.ac.th/?mid=988
  รายละเอียด วันที่ 6 มิ.ย. 2555 เวลา 15:29:46
  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ 9 มทร. กลุ่มที่ 9 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ 9 มทร. กลุ่มที่ 9 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม วันที่ 4 เม.ย. 2555 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา                        
  รายละเอียด วันที่ 17 พ.ค. 2555 เวลา 16:06:36
ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อ-สกุล : Chatchai Srisom
มทร. : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Email : chatchai.sr@rmutp.ac.th
เป็นสมาชิกในกลุ่มความรู้
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (2555) , การบริการวิชาการแก่สังคมแบบมีส่วนร่วม , กระบวนการจัดการเรียนการสอนใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน , ระบบกลไกพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ , การบริหารจัดการ (2555) , การประกันคุณภาพการศึกษา (2555) , การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (2556) , ระบบและกลไกการสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพให้กับนักศึกษา , การจัดการเรียนการสอนสู่อาเซียน , การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน , การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ชื่อ/สโลแกน Blog:
ยังไม่มีข้อมูล บล็อก
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.