หน้าหลักระบบ ข่าวประชาสัมพันธ์ Blog กลุ่มความรู้(Cop) ถาม-ตอบ ที่พบบ่อย(FAQ)

ว่าที่ร.ต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์

  การพัฒนานักศึกษา
COP ที่ 7  การพัฒนานักศึกษา: P-D-C-A หัวใจสำคัญกับการประกันคุณภาพและกิจกรรมโครงการนักศึกษา โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9 “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21” (Community of Practice for Knowledge Management in the 21st century) ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่     http://www.kaewpanya.rmutl.ac.th/rmutkm/index.php/component/phocadownload/category/8-cop-7
  รายละเอียด วันที่ 30 มี.ค. 2559 เวลา 15:40:01
  การประกันคุณภาพการศึกษา:บทบาทของคณะต่อการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
COP ที่ 6  การประกันคุณภาพการศึกษา:บทบาทของคณะต่อการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9 “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21” (Community of Practice for Knowledge Management in the 21st century) ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่       http://www.kaewpanya.rmutl.ac.th/rmutkm/index.php/component/phocadownload/category/7-cop-6
  รายละเอียด วันที่ 30 มี.ค. 2559 เวลา 15:37:16
  การบริหารจัดการแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีการดำเนินงานตามวงจร PDCA
COP ที่ 5  การบริหารจัดการแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีการดำเนินงานตามวงจร PDCA โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9 “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21” (Community of Practice for Knowledge Management in the 21st century) ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่       http://www.kaewpanya.rmutl.ac.th/rmutkm/index.php/component/phocadownload/category/6-cop-5
  รายละเอียด วันที่ 30 มี.ค. 2559 เวลา 15:31:45
  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : ฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ AEC
COP ที่  4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : ฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ AEC โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9 “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21” (Community of Practice for Knowledge Management in the 21st century) ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่     http://www.kaewpanya.rmutl.ac.th/rmutkm/index.php/component/phocadownload/category/5-cop-4
  รายละเอียด วันที่ 30 มี.ค. 2559 เวลา 15:26:57
  การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง
Cop ที่ 3 การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9 “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21” (Community of Practice for Knowledge Management in the 21st century) ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่     http://www.kaewpanya.rmutl.ac.th/rmutkm/index.php/component/phocadownload/category/4-cop-3    
  รายละเอียด วันที่ 30 มี.ค. 2559 เวลา 15:24:49
  การค้นหาหัวข้อวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เชิงบูรณาการเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์
CoP ที่ 2 การค้นหาหัวข้อวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เชิงบูรณาการเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9 “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21” (Community of Practice for Knowledge Management in the 21st century) ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่   http://www.kaewpanya.rmutl.ac.th/rmutkm/index.php/component/phocadownload/category/3-cop-2
  รายละเอียด วันที่ 30 มี.ค. 2559 เวลา 15:22:56
  การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต
Cop 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต :  การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9 “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21” (Community of Practice for Knowledge Management in the 21st century) ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่     http://www.kaewpanya.rmutl.ac.th/rmutkm/index.php/component/phocadownload/category/2-cop-1  
  รายละเอียด วันที่ 30 มี.ค. 2559 เวลา 13:47:23
ยังไม่มีข้อมูล บล็อก
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.